Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Homebay B.V.– versie maart 2018 –

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:Betalingen Gelden die Homebay ontvangt van huurders van (een) Object(en) van Opdrachtgever en die betrekking hebben op dat/die Object(en),

althans de Portefeuille

EenmaligeOpdracht De Opdracht op grond waarvan Homebay een of meer werkzaamheden of diensten verricht welke werkzaamheden of diensten zich naar hun

aard niet lenen voor het daartoe aangaan van een duurovereenkomst

Opdracht De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Homebay werkzaamheden verricht voor dan wel ten behoeve van, dan wel diensten

verleent aan Opdrachtgever tegen betaling van een Vergoeding, ook inhoudende Eenmalige Opdrachten

Object Het object of de objecten zoals beschreven in de Opdracht of objecten die nadien door Opdrachtgever zijn toegevoegd.

Opdrachtgever Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Homebay een overeenkomst tot Opdracht heeft gesloten, dan wel met Homebay inonderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst tot Opdracht, daaronder begrepen het doen van eenaanbieding/offerte door Homebay

Partij (-en) Homebay en /of OpdrachtgeverPortefeuille Meerdere Objecten die de Opdrachtgever aan Homebay in beheer heeft gegevenHomebay Homebay B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveenaan de Patrimoniumlaan 2, ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer

34125087

Rekening-courant- verhouding Een (boekhoudkundige) rechtsverhouding tussen Homebay en Opdrachtgever, waarbinnen Betalingen, de Vergoeding en betaling van

verschotten en andere kosten worden geboekt door Homebay, ten gunste dan wel ten laste van Opdrachtgever

Vergoeding De vergoeding in geld dan wel anderszins die Opdrachtgever aan Homebay op voet van de Opdracht dient te betalen

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden door dan wel vanwege Homebay, en op alleOpdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Homebay en de Opdrachtgever, en op alledaaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (rechts-)betrekkingen.

2. Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Opdracht met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Opdracht.

3. Homebay is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen.

4. Door het aangaan van een Opdracht met Homebay doet Opdrachtgever afstand van een beroep op eigen voorwaarden.

5. Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden Partijen geacht een regeling ter zakeovereengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) dezeAlgemene Voorwaarden en die geen onverbindendverklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de Opdracht

1. Alle aanbiedingen van Homebay zijn vrijblijvend en één (1) maand geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2. De Opdracht met Opdrachtgever komt eerst tot stand, zodra zowel Homebay – waaronder slechts wordt verstaan een bevoegde vertegenwoordiger vanHomebay – als Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. Uitsluitend de statutaire directie van Homebay is bevoegdHomebay te binden. Toezeggingen van werknemers van Homebay binden Homebay niet tenzij uitdrukkelijk door de statutaire directie van Homebay bekrachtigd.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

1. Homebay bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. Homebay houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de Opdrachten geeft hem desgevraagd inlichtingen voor zover dit gezien de aard van de werkzaamheden mogelijk is.

2. Homebay heeft het recht om bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, door derden te laten verrichtenwaarmee Homebay samenwerkt.

Artikel 5 Duur en einde Opdracht

1. Een Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt doorschriftelijk opzegging waartoe ieder der Partijen gerechtigd is, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Gedurende deopzegtermijn zijn Partijen gehouden hun verplichtingen uit hoofde van de Opdracht stipt en volledig na te komen.

2. Indien Partijen een Opdracht zijn aangegaan voor bepaalde tijd en Opdrachtgever vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt, is Homebaygerechtigd tot de resterende Vergoeding welke verschuldigd zou zijn als de Opdracht niet tussentijds zou zijn opgezegd.

3. De Eenmalige Opdracht eindigt op het moment van volbrengen daarvan zonder dat daarvoor enige opzegging nodig is.

4. Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Homebay gerechtigd de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling metonmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend of in staat van faillissementis verklaard of een faillissementsvraag is ingediend, onverminderd het recht van Homebay op volledige schadevergoeding.

5. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in lid 1 c.q. ontbinding als bedoeld in lid 4 reeds prestaties ter uitvoering van deOpdracht heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen dieHomebay voor de beëindiging respectievelijk ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Homebay ter uitvoering van de Opdracht reeds naarbehoren heeft verricht, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 6 Vergoeding en kosten, Betalingen, Rekening-courantverhouding

1. De hoogte dan wel de wijze van berekening van de Vergoeding en doorbelasting van kosten aan Opdrachtgever wordt opgenomen in de Opdracht dan welin de Eenmalige Opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

2. Opdrachtgever is gehouden bij het sluiten van huur- en andere overeenkomsten voor Objecten met huurders toe te laten en te bedingen dat huurdersBetalingen uit hoofde van die overeenkomsten vanaf aanvang van die overeenkomsten, althans vanaf het moment waarop Homebay het betreffende Objectbeheert, aan Homebay dienen te voldoen.

3. Homebay houdt Betalingen ten behoeve van Opdrachtgever en niet ten behoeve van zichzelf.

4. Indien Partijen een Rekening-courantverhouding zijn overeengekomen, worden door Homebay daadwerkelijk ontvangen Betalingen geboekt ten gunste vande Rekening-courantverhouding tussen Homebay en Opdrachtgever, door het saldo van de Rekening-courantverhouding te verhogen met bedoeldeontvangsten. Homebay is gerechtigd de Vergoeding te verrekenen met de Betalingen, door deze ten laste van de Rekening-courantverhouding te brengen enhet saldo van de Rekening-courantverhouding te verlagen met de te verrekenen Vergoeding.

5. Homebay draagt zorg voor de incasso van de Betalingen, draagt daarvan het risico en zal de in het voorgaande lid bedoelde verrekening alleen kunnentoepassen op door Homebay daadwerkelijk ontvangen Betalingen.

6. Verschotten en andere kosten, niet zijnde Betalingen, die Homebay bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht in redelijkheid maakt ten behoevevan Opdrachtgever worden door Homebay separaat aan Opdrachtgever gefactureerd. Partijen kunnen in afwijking daarvan overeenkomen dat Homebaygerechtigd is die verschotten en andere kosten te verrekenen met de Betalingen, door deze ten laste van de Rekening-courantverhouding te brengen en hetsaldo van de Rekening-courantverhouding te verlagen met de waarde van die te verrekenen verschotten en andere kosten.

7. Binnen de rekening-courant verhouding is een debetstand van Opdrachtgever op Homebay niet toegestaan. Opdrachtgever is derhalve verplicht een debetstand direct aan te zuiveren, een en ander zoals in lid 8 van dit artikel bepaald. Homebay is voorts gerechtigd over de debetstand 3% rente per maand inrekening te brengen, welke rente wordt berekend over het gemiddelde saldo van twee huurtermijnen: de lopende en de daaraan voorafgaande (huur)termijn. Homebay is gerechtigd het rentetarief periodiek aan te passen. Die rente wordt door Homebay ten laste van Rekening-courantverhouding gebracht,door het saldo van de Rekening-courantverhouding te verrekenen met de waarde van de verschuldigde rente.

8. Positieve saldi van een overeengekomen Rekening-courantverhouding worden door Homebay na verrekening als bedoeld in het vierde, zesde en zevende lidperiodiek en achteraf – in beginsel maandelijks – doorbetaald aan Opdrachtgever. Indien en voor zover de in de voorgaande leden bedoelde verrekeningniet mogelijk is door een tekortschietend saldo in de Rekening-courantverhouding en evenmin sprake is van een debetstand als bedoeld in het zevende lid, zal Homebay Opdrachtgever daartoe separaat een factuur zenden. Homebay zal Opdrachtgever ook een factuur zenden indien het saldo van de Rekening-courantverhouding daar naar het oordeel van Homebay voorzienbare aanleiding toe geeft.

9. Betaling van facturen van Homebay dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is bij gebreke van tijdige en/of volledigenakoming van (betalings-) verplichtingen jegens Homebay zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag van intreden van verzuim isOpdrachtgever een rente verschuldigd van 5% per maand of gedeelte van een maand. In dit verband worden de door de Opdrachtgever verschuldigdebuitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom. Betalingen door Opdrachtgever aan Homebay komen eerst in mindering op debuitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente, daarna in mindering op de openstaande factuur, in volgorde van oud naar nieuw.

10. Het recht op verrekening, opschorting, (gedeeltelijke) vernietiging of (gedeeltelijke) ontbinding is voor Opdrachtgever uitgesloten.

11. Alle vorderingen van Homebay op Opdrachtgever zijn per direct en volledig opeisbaar bij het einde van de Opdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De totale aansprakelijkheid van Homebay wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of anderszins is beperkt tot vergoedingvan directe schade tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door dan wel ten behoeve van Homebay afgesloten(aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Indien Homebay nietverzekerd is of om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Homebaybeperkt tot de door Homebay geïncasseerde Vergoeding voor beheer van het Object dan wel de Portefeuille over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

2. Homebay is uitsluitend gehouden om directe schade te vergoeden. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak ende omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Homebay aan de Opdracht te laten beantwoorden tenzij deze kosten opgrond van lid 1 niet aan Homebay toegerekend kunnen worden en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade voor zover Opdrachtgeveraantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

3. Homebay is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg vangemiste omzet, schade als gevolg van aanspraken van derden op Opdrachtgever, rente- dan wel vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens enschade wegens door Homebay gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.

4. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever tot vergoeding van schade dienen binnen twee (2) maanden na het ontdekken daarvan, althans na het momentwaarop die schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan Homebay te zijn medegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijnrechten heeft verwerkt. De in dit lid bedoelde termijn vormt een vervaltermijn. Iedere aanspraak jegens Homebay vervalt na twee jaar nadat de mededeling isgedaan door Opdrachtgever, althans had behoren te zijn gedaan, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5. Opdrachtgever is gehouden Homebay en/of eventuele door Homebay ingeschakelde (rechts-)personen volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zakevan alle met de Opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen, behoudens voor zover dieaanspraken van derden hun grondslag vinden in opzet of grove schuld van de zijde van Homebay dan wel diens leidinggevenden.

6. Alle wettelijke en contractuele rechten, die Homebay ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen, gelden ook voor al diegenen – waaronder zowelondergeschikten als niet-ondergeschikten derden zijn begrepen – die bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken en voor wie Homebay aansprakelijk is.De artikelen 7:404 en 7:404 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Homebay is de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van Homebay of aan derden wanneer dit letsel is toegebracht tijdens het verblijfin of op het Object van Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Homebay het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Homebay daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Homebaykan worden verlangd. In elk geval – maar niet uitsluitend – wordt onder overmacht begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terroristischehandelingen, terreurdreiging, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften, watersnood, waterschade, diefstal, molest, brand, staking, overmatigeregen- of sneeuwval, transportproblemen, onvoorziene technische complicaties, computer- en bedrijfsstoringen bij Homebay c.q. bij diens ingeschakeldederden en/of wanprestatie door die derden waardoor Homebay zelf niet in staat is na te komen.

3. Wanneer de overmachtssituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Opdracht buitengerechtelijk schriftelijk teontbinden.

Artikel 9 Gegevens Opdrachtgever en Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan Homebay alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen enverifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks- ofpartnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon- en/ of (statutaire) vestigingsplaats, – voor zover van toepassing – hun inschrijvingsnummer in hethandelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Homebay wordenmeegedeeld. Homebay mag van documenten waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als Opdrachtgever eenrechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van Homebay inzicht teverschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

2. Homebay mag persoonsgegevens van Opdrachtgever en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door Opdrachtgever afgenomenproducten en diensten, bewaren, bewerken en verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Homebay zal daarbij behoorlijk enzorgvuldig handelen en zal niet méér gegevens verwerken dan voor de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs van belang is.

3. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met derden die Homebay inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van werkzaamheden ofdiensten.

4. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming voor de in dit lid bedoelde opslag, bewerking, verwerking en/of verstrekking.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de Opdracht, zoals deprogrammatuur, systeemontwerpen, documentatie, informatie, methodes, formules, technieken, systemen en dergelijke die door Homebay aanOpdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Homebay en mag Opdrachtgever nietwijzigen of verwijderen.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter1. De Opdracht(en) tussen Partijen, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

2. De Nederlandse tekst van deze Opdracht en bijbehorende Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

3. Alle geschillen die verband houden met deze Opdracht(en) en Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegderechter van de Rechtbank Amsterdam.